Förtroendevalda hos oss.

Nämnder/styrelser (14 st)

I nämnderna/styrelserna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Valberedningen
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Krisledningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Valnämnden
Överförmyndaren